Fortrolighed og politikker

Fortrolighed og politikker

Salgs- Og Leveringsbetingelser

GENERELLE SALGS-, LEVERINGS- OG REPARATIONSBETINGELSER - Carglass® (gældende fra 12-12-2023)

1. Anvendelsesområder

1.1 Disse generelle salgs-, leverings- og reparationsbetingelser gælder for salg og levering af varer og reparationsydelser leveret af Carglass A/S, Roskildevej 16, 2620 Albertslund, tlf.70 13 99 11, e-mail carglass@carglass.dk (”Carglass”).

1.2 Betingelserne gælder for både forbrugere og erhvervskunder.

1.3 Det er altid de nyeste betingelser, der er gældende. Carglass® tager forbehold for udleveret materiale, der afviger fra nuværende betingelser.

2. Frister og tidspunkter for levering og risikoovergang

2.1 Har kunden oplyst sin e-mail adresse, vil tidspunktet for levering af varer og/eller ydelser blive oplyst skriftligt af Carglass®. Tidspunktet vil være gældende, hvis kunden har videregivet alle nødvendige informationer til Carglass® og udført eventuelle nødvendige assisterende handlinger.

2.2 Carglass® forbeholder sig retten til at opkræve et udeblivelsesgebyr på 500 kr. ex. moms, såfremt kunden aflyser sin tid mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt for udbedring af skaden. Tiden beregnes ud fra starttidspunktet for en aftale. Gebyret opkræves af den, der har booket aftalen. Selvom der er forsikringsdækning for udbedring af skaden, vil et udeblivelsesgebyr ikke være dækket af forsikringsselskabet, men skal betales af forsikringstager selv. For erhvervskunder vil gebyret blive pålagt virksomheden.

Aflysning af en aftale skal ske enten ved telefonisk henvendelse til Carglass® eller via mail til ca@carglass.dk

2.3 Skulle der ske standsning, indskrænkning eller forsinkelse i driften hos Carglass® eller leverandører til Carglass, eller indtræffe uundgåelige begivenheder, som Carglass® ikke har indflydelse på (f.eks. sygdom, vejrlig, leveringsudfordringer, force majeure, krig, naturkatastrofer, arbejdskonflikter mv.)er Carglass® berettiget til at udsætte ordren, herunder levering i det omfang det er nødvendigt. Carglass® vil da oplyse dig om, hvorvidt og hvornår levering vil finde sted. Hvis det ikke er muligt at forudsige tidspunktet for begivenhedens afslutning, eller hvis den varer i mere end 30 dage, er begge parter berettiget til at ophæve kontrakten. Forsinket levering berettiger - uanset årsagen til forsinkelsen - ikke til erstatning af nogen art eller til afslag i købesummen.

3. Udlevering og tilbagelevering af køretøjet

3.1 Ved bestilling af mobil montør skal kunden eller en af kunden bemyndiget person være til stede ved udlevering af køretøjet, herunder udlevering af nøgler, gennemgang af bil og underskrivelse af ordreseddel. Hvis køretøjet udleveres uden, at kunden eller en af kunden bemyndiget person er til stede, kan Carglass® ikke gøres ansvarlig for tyveri eller for eventuelle skader på køretøjet, medmindre kunden godtgør, at skaden ikke var til stedet på udleveringstidspunktet.

3.2 Tilbagelevering af køretøjet fra mobil montør skal ske til kunden, til en af kunden bemyndiget person eller ved aflevering af nøgler på et af kunden anvist sikkert sted (fx i en godkendt postkasse eller brevsprække på kundens privatadresse).

3.3 Hvis kunden lader en bemyndiget person udlevere og/eller modtage køretøjet, accepterer kunden, at den bemyndiget person kan udlevere og modtage køretøjet på kundens vegne, herunder gennemgå køretøjet og underskrive ordreseddel.

3.4 Forsinkes tilbagelevering af køretøjet af årsager, kunden er ansvarlig for, overgår risikoen til kunden fra den dag, Carglass® har afsluttet arbejdet på køretøjet og meddelt kunden dette. Hvis kunden selv skal afhente køretøjet, skal afhentning ske snarest muligt herefter.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Priser beregnes på baggrund af Carglass' beregningsmodel. Kan den konkrete pris ikke oplyses, gives der et prisoverslag.

4.2 Er der ikke givet en specifik pris eller et prisoverslag, fastsættes prisen ud fra den prisliste fra Carglass, der var gældende på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, inkl. evt. emballerings-, transport- og transportforsikringsudgifter samt moms. Pristilbud afgivet af Carglass® er gældende 7 dage under forudsætning af, at den korrekte rude er valgt. Hvis det mod forventning viser sig, at det er den forkerte rude vi har fået hjem til bilen, så kan prisen ændre sig og du vil blive informeret herom.

Det er kun muligt at gøre brug af én rabatordning af gangen, hvorfor man ikke kan kombinere rabatordninger og tilbud.

4.3 Faktura udstedt til privatkunder er straks forfalden til kontant betaling. Fremmed valuta og check modtages kun efter særlig aftale med og uden omkostninger for Carglass®.

4.4 Ved betaling kan der betales med Visa/Dankort, Visa-Electron, Mastercard, American Express eller MobilePay.

4.5 Isættelse af plexiglasruder vil ske uden omkostning for kunden, hvis kunden efterfølgende giver Carglass® til opgave at udskifte ruden.

4.6 I tilfælde af forsikringsskade er kunden ansvarlig for, at der findes en gyldig forsikring til at dække skaden. Hvis forsikringsselskabet af en eller anden grund beslutter ikke at erstatte det fakturerede beløb (helt eller delvist) er kunden forpligtet til at betale for ydelsen direkte til Carglass® på anmodning.

4.7 Såfremt ruden skal eftermonteres med solfilm, er dette ikke noget, Carglass® kan udføre. Carglass® kan henvise til udvalgte solfilmleverandører. For at Carglass® kan varetage opkrævning af udgiften til solfilm over for forsikringsselskabet, skal Carglass® modtage en faktura for montering af solfilm fra leverandøren senest 4 uger efter, at Carglass® har skiftet ruden. Sker dette ikke, kan Carglass® ikke tilbyde at dække udgiften for montering af solfilm. Udgiften skal således betales af kunden selv. Benyttes én af Carglass® anbefalede samarbejdspartnere, er disse blevet gjort bekendt med ovenstående. Benytter kunden sig af en selvvalgt leverandør, har kunden selv ansvaret for at sikre, at leverandøren sender faktura til Carglass® inden for tidsrammen.

4.8 Som udgangspunkt opnår en privatkunde samme aftalevilkår som hos det selskab, hvor bilen er forsikret. Det forudsætter dog at man som privatkunde er forsikringstager og selv betaler for jobbet, samt at bilen er forsikret på skadestidspunktet. Hvis der er tale om et forsikringsselskab, hvor afregningen sker efter Forsis (forsikringsselskabernes skadesbehandlingssystem), vil prisen på et rudeskift for kunden ikke være identisk med prisen, som forsikringsselskabet betaler. Efter aftale med forsikringsselskabet afregnes de en anden pris end den pris, kunden får oplyst ved booking.

5. Særligt om reparationer

5.1 Carglass® indestår for at udføre reparationer i overensstemmelse med det generelle tekniske udviklingsniveau på nuværende tidspunkt. Carglass® gør udtrykkeligt opmærksom på, at der i tilfælde af reparation af køretøjets ruder med Glass Medic®-metoden er risiko for, at reparationen bliver synlig, og/eller at det beskadigede glas spontant revner videre under eller efter reparationen. I dette tilfælde kan kunden ikke gøre gældende, at der er tale om en mangel. Hvis stenslagsreparationen afvises ved Bilsyn eller af leasingselskabet efter end leasingperiode er der heller ikke tale om en mangel.

5.2 Hvis kunden efterfølgende giver Carglass til opgave at udskifte en rude, der er repareret efter Glass Medic®-metoden, er dette ikke en kulance opgave, men fakturering sker under normale omstændigheder, hvis udskiftningen skyldes, at reparationen er synlig, eller det beskadigede glas spontant er revnet videre under eller efter reparationen. Carglass erstatter dog i så fald omkostningen til Glass Medic®-reparation til den, der har betalt reparationen.

5.3 I forbindelse med udskiftning af forruder bruger Carglass® kun glas, der er fremstillet i henhold til OE-standarder, uanset om det leveres af OE-producenter eller andre leverandører. Det betyder, at glasproducenten bekræfter, at det af Carglass® monterede glas er af samme kvalitet og med samme tekniske og sikkerhedsmæssige egenskaber som det originale glas, der er anvendt af producenten.

5.4 På kundens anmodning kan Carglass udbedre små reparationer, også kaldet Mini-rep. Denne type skade medfører ikke en risiko for efterfølgende revnedannelse og udbedres derfor alene på baggrund af kosmetiske hensyn, fordi det generer udsynet for kunden og dermed udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Denne type skader udbedres ikke efter Glass Medic®-metoden men er stadig omfattet af afsnit 5.2 og 7.1 (b) dvs. er kunden ikke tilfreds med synligheden af det reparerede, kan ruden mod betaling skiftes og Carglass refunderer omkostningen til reparationen til den, der har betalt reparationen.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1 Med forbehold for punkt 6.2 begrænses Carglass’ erstatningsansvar til skader, som ved kontraktindgåelsen typisk kan forudses, og hvor Carglass® har handlet groft uagtsomt. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvor Carglass® har et mere vidtgående ansvar i henhold til lov, f.eks. produktansvarsloven, ved overtagelse af en garanti eller uagtsomt forvoldte fysiske skader.

6.2 Carglass® hæfter ikke for de genstande, der opbevares i køretøjet, medmindre de specifikt er overgivet til Carglass' forvaring. Kunden kan ikke gøre erstatningskrav gældende for disse genstande, medmindre skaden er forårsaget ved forsæt eller grov uagtsomhed.

6.3 Ved skade forårsaget af Carglass, henviser Carglass® reparation af skaden til vores udvalgte reparatører, såfremt Carglass® ikke selv kan reparere skaden.

6.4 Ved udbedring af en reklamation, sættes bilen i samme stand som før skaden. Det betyder, at Carglass® forbeholder sig retten til at benytte alternative og/eller brugte dele, der er af tilsvarende alder som bilen eller nyere.

6.5 Vælger forbrugeren at anvende sin egen reparatør til udbedring af en skade forårsaget af Carglass, afholder Carglass® omkostningerne til sådanne rimelige reparationer, dog ikke udover et beløb svarende til Carglass’ egen reparatørs omkostninger for samme udbedring. Carglass® er ikke ansvarlig for reparationer foretaget af forbrugerens egen reparatør, herunder afholdelse af omkostninger til supplerende eller afledte reparationer.

6.6 Carglass® er generelt ikke ansvarlig for skader på bilen, medmindre skaden er forårsaget ved forsæt, grov uagtsomhed eller direkte kan knyttes til den udførte service. Et eksempel kan være skader, der opstår i Carglass® besiddelse, men hvor den bagvedliggende årsag er generel slitage.

6.7 Carglass® kan ikke drages til ansvar, hvis de eksisterende viskere forårsager skade på den nye rude som følge af de ikke er blevet skiftet.

7. Garantibetingelser

7.1 Carglass® garanterer kunden:

(a) 2 år for tæthed på monteringen af de ruder, Carglass® har skiftet ud i køretøjet (dvs. at ruden er fri for ”tæthedsmangler”), og

(b) 2 år for holdbarheden af reparationen af køretøjets ruder ud fra Glass Medic®-metoden (dvs. at ruden er fri for ”holdbarhedsmangler”).

Der foreligger en tæthedsmangel, når der kommer vand ind gennem eller ved kanten af den udskiftede rude og ind i den indvendige del af køretøjet. Der foreligger en holdbarhedsmangel, hvis Glass Medic®-reparationen er fejlbehæftet, og ruden som følge heraf fortsætter med at revne fra det reparerede sted eller det kosmetiske resultat er utilfredsstillende.

7.2 Garantiperioden starter ved tilbagelevering af køretøjet til kunden.

7.3 Hvis kunden giver Carglass® til opgave at udskifte ruden som følge af tætheds- eller holdbarhedsmangler, kan kunden udelukkende kræve, at det beløb, der er betalt for Glass Medic®-reparationen, fratrækkes fakturabeløbet over for den, der har betalt for reparationen (kunden eller forsikringsselskabet). Kunden kan således ikke forlange erstatning for afsavn for benyttelse, tabt arbejdsfortjeneste, tidsforbrug, befordringsomkostninger eller prisoverslag.

7.4 Krav på garanti skal gøres gældende skriftligt over for Carglass® eller et Carglass-servicecenter hurtigst muligt efter manglens indtræden. Det skal kunne dokumenteres, at ruden er udskiftet af Carglass, f.eks. ved den aktuelle faktura. Erhvervskunder skal gøre kravet på garanti gældende senest 7 dage fra manglens indtræden.

7.5 Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af ydre påvirkninger som f.eks. stenslag, ulykkestilfælde, hærværk, brand, hagl mv.

7.6 Garantien dækker heller ikke eftermonteret udstyr som for eksempel, men ikke begrænset til elektroniske p-ure, daschcam, folie på bilen og DAB-antenner, som forsikringsselskabet ikke dækker ved et rudeskift, hvis dette går i stykker.

7.7 Garantien bortfalder, hvis kunden selv eller tredjemand på kundens vegne reparerer glasarbejdet eller skifter ruderne eller på anden måde udbedrer fejl og mangler i forbindelse med et foretaget rudeskift hos Carglass. Carglass® skal derfor kontaktes, inden en evt. anden leverandør påbegynder udbedring af en fejl, der er dækket af garantien.

7.8 Garantien bortfalder, hvis der er konstateret rust i eller tæt på falsen af den udskiftede eller reparerede rude.

7.9 Garantien følger køretøjet. Hvis køretøjet overdrages til tredjemand, efter at Carglass® har udskiftet eller repareret ruderne på køretøjet, overtager den nye ejer af køretøjet denne garanti

7.10 Garantien påvirker ikke dine rettigheder til reklamation i henhold til lov.

7.11 Hvis kunden selv leverer ruden, skal der for at opnå garanti i henhold til afsnit 7 på opfordring fra Carglass® kunne stilles dokumentation for, at ruden er fremstillet i henhold til kravene i afsnit 5.3. Såfremt der ikke kan stilles dokumentation, yder Carglass® ingen garanti på hverken ruden eller monteringen.

7.12 Garantien vedrørende tæthedsmangler dækker ikke ekstra arbejde påkrævet gennem tredjepart (såsom et eksternt værksted), hvis manglen er forårsaget af andet end den service Carglass® har udført.

8. Rekalibrering af kamerabaserede systemer

8.1 Hvis der på forruden af kundens køretøj er monteret et avanceret førerassistancesystem ("ADAS"), der fungerer ved hjælp af kameraer og en radar og/eller laser ("Kamera"), skal Kameraet rekalibreres efter udskiftning af forruden. Hvis der ikke sker rekalibrering efter udskiftning af forruden, er det usikkert, at Kameraet og hele ADAS-systemet virker efter hensigten, hvilket udgør en risiko for person- og tingsskade, idet der som følge heraf kan opstå uheld.

8.2 Hvis kunden anmoder Carglass® om at udskifte forruden med det påmonterede ADAS-udstyr, vil Carglass® foretage rekalibrering af Kameraet.

8.3 Hvis Carglass® selv foretager rekalibrering, garanterer Carglass® kunden, at rekalibreringsprocessen sker fejlfrit. Denne garanti er gældende, indtil en af følgende begivenheder indtræder:

(a) når der er gået 2 år efter, at Carglass® har udført arbejdet og tilbageleveret køretøjet,

(b) ved næste udskiftning af forruden eller Kameraet, eller

(c) når en begivenhed nødvendiggør rekalibrering af det installerede Kamera eller det er beskrevet i køretøjets vedligeholdelsesmanual eller andet materiale udleveret af producenten for køretøjet.

8.4 Garantien gælder kun for et køretøj og kamera i dens oprindelige udførelse. Carglass har ret til at afslå en udskiftning, hvis der har været ændringer på køretøjet eller ADAS-kameraet, eller hvis dæktrykket er for lavt, da disse faktorer kan påvirke funktionaliteten af ADAS. Eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med en rekalibrering på grund af sådanne faktorer, for eksempel involvering af en tredjepart, er for kundens regning.

8.5 Garantien dækker ikke fejl, som ikke skyldes den af Carglass® udførte rekalibrering.

8.6 Garantien dækker endvidere ikke, hvis det af Carglass® rekalibrerede Kamera efterfølgende håndteres af andre end Carglass® og/eller ikke vedligeholdes som beskrevet i køretøjets vedligeholdelsesmanual eller andet materiale udleveret af producenten for køretøjet.

8.7 Hvis kunden ikke ønsker, at Carglass® skal foretage eller sørge for rekalibrering efter, at Carglass® har udskiftet forruden, dækkes eventuelle funktionsfejl ved Kameraet eller ADAS-systemet (herunder evt. afledte skader) ikke af garantien.

8.8 Garantien er begrænset til udskiftning af forruden og kan derfor ikke påberåbes i tilfælde, hvor Carglass® alene har udført udskiftning eller reparation af en forrude, siderude eller bagrude i et køretøj med ADAS-udstyr.

8.9 Garantien påvirker ikke dine rettigheder til reklamation i henhold til lov.

8.10 Det kan forekomme, at Carglass ikke er i stand til at foretage en korrekt rekalibrering af kameraet. Carglass vil altid give særskilt meddelelse herom, senest ved køretøjets tilbagelevering.

Hvis rekalibreringen ikke kan gennemføres grundet vej- eller vejrforhold, skal kunden hurtigst muligt aftale en ny tid hos Carglass.

Hvis rekalibrering ikke kan gennemføres grundet ændring af bilens konstruktion, fx men ikke begrænset til, sænket eller hævet undervogn eller ændring af hjulstørrelse, er det kundens ansvar at sikre, at kalibrering er mulig for Carglass. Ønsker kunden kalibrering udført af anden leverandør, yder Carglass ingen økonomisk kompensation herfor.

Carglass fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle skader, herunder men ikke begrænset til økonomisk tab eller personskade, der kunne have været forhindret eller begrænset af korrekt/rettidig rekalibrering.

9. Fortrydelsesret (gælder kun forbrugere)

9.1 For aftaler indgået uden for Carglass-servicecentre (f.eks. på kundens privatadresse) kan kunden træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele Carglass® sit ønske om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Se kontaktoplysningerne under pkt. 1.1. Kunden kan benytte den vedlagte standardfortrydelsesformular (bilag 1), men det er ikke et krav. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesret er sendt, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

9.2 Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, refunderer Carglass® alle betalinger modtaget fra kunden senest 14 dage fra den dato, hvor Carglass® har modtaget meddelelse om udøvelse af fortrydelsesret. Carglass® kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Carglass® har modtaget de købte varer retur, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne.

9.3 Kunden skal returnere eller aflevere varerne hos et af Carglass' værksteder senest 14 dage fra den dato, hvor kunden har informeret Carglass® om fortrydelse af aftalen.

9.4 Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne, herunder evt. afmontering.

9.5 Kunden hæfter for evt. forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

9.6 For så vidt angår levering af ydelser, hvor kunden har accepteret, at levering påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal kunden betale Carglass® et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret, indtil det tidspunkt hvor kunden har informeret Carglass® om sin udøvelse af fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen. Er udførelse af ydelserne igangsat på fortrydelsestidspunktet, anses dette beløb at svare til fuld opfyldelse af aftalen. I modsat fald hæfter kunden alene for montørens transportomkostninger.

10. Beskyttelse af persondata

10.1 I forbindelse med håndtering af kundeforholdet behandler Carglass® oplysninger om kunden (f.eks. navn, adresse og tlf.nr.) og om kundens ordre (f.eks. bestillingsdata og leveringsadresse). Kundens personoplysninger indsamles og behandles med henblik på levering af Carglass' service. Hvordan vi behandler personoplysninger er mere detaljeret beskrevet i vores Fortrolighedspolitik.

10.2 Som en del af vores service noterer vi dit køretøjs aktuelle kilometerstand. Hvis reparationsarbejdet er dækket af en forsikring, kan dit forsikringsselskab kræve disse oplysninger til skadesbehandling. Disse oplysninger vil også være synlige på din faktura.

11. Reklamation

11.1 Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Kunden har i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på alle varer. Erhvervskunder skal gøre mangelsbeføjelser gældende senest 12 måneder efter kundens afhentning af køretøjet. For varer med begrænset levetid er reklamationsretten dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

11.2 Kunden har pligt til straks at undersøge varen ved modtagelsen. Dette gælder, uanset om kunden ikke selv skal stå for evt. montering.

11.3 Opdager kunden en fejl eller mangel, skal Carglass® snarest muligt og inden for rimelig tid kontaktes og oplyses om, hvori fejlen eller manglen består. Erhvervskunder skal gøre kravet gældende senest 7 dage fra manglens indtræden. Ved for sen reklamation bortfalder kundens krav.

11.4 Carglass® forbeholder sig retten til at afvise kundens ønske omkring at vente med udbedring af eventuel fejl eller mangel.

11.5 Fejlretning og eventuelle følgeskader udbedres uden beregning af Carglass, forudsat at Carglass® kontaktes inden en evt. anden leverandør påbegynder udbedring af fejlen. Kunden kan ikke gøre fejl og mangler gældende overfor Carglass, hvis kunden selv eller tredjemand på kundens vegne foretager udbedring af fejlen.

12. Forbrugerklager

12.1 Hvis kunden er forbruger og er utilfreds med Carglass’ håndtering af en reklamation eller andet, skal kunden først rette henvendelse til Carglass. Kan der ikke findes en løsning, kan kunden klage til Ankenævn for Biler via en formular på www.bilklage.dk, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Kunden kan også kontakte Ankenævn for Biler per e-mail på sekretariat@bilklage.dk eller per brev til Ankenævn for Biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup.

12.2 Hvis betingelserne for at klage til Ankenævn for Biler ikke er opfyldt, kan kunden klage til Center for Klageløsning per e-mail til cfk@kfst.dk eller per brev til Konkurrence- of Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

12.3 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det er særligt relevant, hvis kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelsen af en klage skal kunden angive Carglass’ e-mail adresse carglass@carglass.dk.

13. Generelle bestemmelser

13.1 Hvis en bestemmelse i betingelserne skulle blive helt eller delvist ugyldig, påvirker dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed.

13.2 Al information fra Carglass® angående syn, enten på vores hjemmeside eller andet materiale, der distribueres, skal kun betragtes som vejledning. Carglass® giver ingen garanti for hvilke skader, der kan godkendes eller ikke ved syn. Carglass® garanterer ikke at sådanne en information er korrekt og opdateret. For detaljer og nøjagtige oplysninger, henviser Carglass® til enhver tid til Færdelsstyrelsen.

13.3. Hvis Carglass® på kundens opfordring har bestilt en OE rude (logo-rude) til kundens køretøj, og kunden efterfølgende aflyser sin tid, så forbeholder Carglass® sig retten til at opkræve et gebyr tilsvarende den vejledende udsalgspris for denne rude. Gebyret tilfalder den, der har booket aftalen og er derfor ikke omfattet af kundens eventuelle forsikring.

13.4 Hvis kunden er erhvervskunde, har Københavns Byret eksklusivt værneting for alle tvister i forbindelse med dette kontraktforhold. Carglass® skal dog ikke være afskåret fra at anlægge sag mod kunden i ethvert andet værneting.

13.5 Disse betingelser er reguleret af dansk ret, dog finder FN’s konvention for internationale køb (CISG) ikke anvendelse.

Bilag 1 Standardfortrydelsesformular

Standardfortrydelsesformular (for forbrugerkøb)

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Carglass A/S, Roskildevej 16, 2620 Albertslund, tlf. 70119911, e-mail carglass@carglass.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer …………levering af følgende tjenesteydelser ………………….

 • Bestilt den…../modtaget den ………

 • Dit navn……………….

 • Din adresse ……………….

 • Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) ……………………….

 • Dato………………

Fortrolighedspolitik

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Hvis du er kunde eller potentiel kunde hos Carglass A/S ("Carglass®"/"vi"/"os" etc.), eller hvis du besøger vores hjemmeside, vil dine personoplysninger blive behandlet af Carglass®. Det er vigtigt for Carglass® at beskytte din ret til privatliv samt dine personoplysninger. Denne politik har til formål at forklare, hvad dine personoplysninger bliver brugt til, hvor de behandles og opbevares, hvordan vi beskytter dine oplysninger, hvilke rettigheder du har, og hvilke forpligtelser Carglass® har som følge af behandlingen af dine personoplysninger. Carglass A/S, CVR-nr 20718196, med adresse Roskildevej 16, 2620 Albertslund, er dataansvarlig for den behandling, som beskrives i denne fortrolighedspolitik. Al behandling af personoplysninger hos Carglass® sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, inklusiv databeskyttelsesforordningen ("GDPR") . Når vi anvender udtryk som "personoplysninger", "behandling", "dataansvarlig" og "behandling af personoplysninger", har disse udtryk samme betydning som i GDPR. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du vil udøve nogle af dine rettigheder i forbindelse med vores behandling, er du altid velkommen til at kontakte os på ca@carglass.dk. Hvis du vil klage over Carglass'® behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger: Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300, København K Telefonnummer: +45 33 19 32 00 E-mail: dt@datatilsynet.dk Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/ Denne fortrolighedspolitik finder anvendelse på behandling af personoplysninger om kunder eller potentielle kunder.

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER DER BEHANDLES

1.1 Carglass® behandler først og fremmest personoplysninger, som indhentes fra dig i direkte tilknytning til din booking af tid enten via online-bookingen på vores hjemmeside, pr. telefon via vores kundeservice, i en chat med os eller på et af vores værksteder. De personoplysninger, som Carglass® indhenter fra dig eller genererer, omfatter:

 • generel information om dig/bilejeren som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer,

 • IP-adresse,

 • generel information om køretøjet som f.eks. registreringsnummer, oplysninger om skade, fotos af køretøjet og / eller skaden samt teknisk information, der er relevant for den pågældende ydelse,

 • brugergenereret information som f.eks. besøgs- og klikhistorik baseret på anvendelse af vores hjemmesider og andre tjenester via digitale kanaler og

 • øvrige oplysninger, som du fra tid til anden udleverer til os i forskellige sammenhænge

1.2 Vi indhenter som regel også personoplysninger fra tredjemand som f.eks. fra følgende kilder:

 • Forsikringsselskaber: Oplysninger, der relaterer sig til din bilforsikring og vedrører den aktuelle skade, f.eks. skadenummer, forsikringsdækning (periode) og selvrisiko.

 • Offentligt køretøjsregister: Oplysninger, der relaterer sig til dig og dit køretøj som f.eks. navn, adresse, kontaktoplysninger og køretøjsinformation.

2. FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

2.1 For at behandlingen af personoplysninger skal være lovlig i henhold til GDPR, skal der være et sagligt formål og et retsgrundlag. Carglass® behandler frem for alt dine personoplysninger for at kunne levere og administrere den service eller reparation af dit køretøj, som du har valgt at booke og få foretaget af os. Dette kan indebære, at vi har behov for at kunne identificere en forrude eller anden reservedel, der skal udskiftes, at vi vil kunne kontakte dig i tilknytning til en booket og udført tjeneste samt for at kunne fakturere dig og/eller det pågældende forsikringsselskab efter udført arbejde. Vi har desuden behov for at behandle personoplysninger om dig for at kunne opfylde vores garantiforpligtelser og for at kunne kontakte dig af sikkerhedsmæssige årsager ved en eventuel tilbagekaldelse af et produkt. Carglass® behandler endvidere personoplysninger for at forenkle processen vedrørende den aktuelle skade i forhold til dit forsikringsselskab (hvis relevant). Vi indhenter oplysninger fra dit forsikringsselskab vedrørende forsikringsdækning og selvrisiko, således at vi sidenhen kan administrere skadehåndteringen direkte over for forsikringsselskabet og dermed forenkle håndteringen for dig som kunde. Her følger nogle eksempler på, til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger, og på hvilket retsgrundlag vi gør det.

 • Håndtering af din booking af service eller reparation.

Vi tager imod din forespørgsel vedrørende booking af vores tjenester. Vi behandler de oplysninger, du afgiver til os, samt visse data, som vi indhenter fra tredjemand i henhold til pkt. 1.2. Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt, som du er part i.

 • Gennemførelse af service eller reparation.

Eventuelle reservedele, der er nødvendige for at kunne udføre tjenesten, identificerer vi ved hjælp af dit registreringsnummer. Vi kontakter dig, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med tjenesten. Det kunne være, hvis et stenslag udvikler sig i en grad, hvor vi ikke kan reparere det, men vil råde dig til at få skiftet ruden. Vi håndterer din betaling og administrerer forsikringssagen og udbetalingen af erstatningen (hvis relevant) fra dit forsikringsselskab. Vi kan håndtere den eventuelle reklamations- og garantisag efter udført tjeneste. Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt, som du er part i.

 • Tilbagekaldelse af et produkt

Vi kan få behov for at kontakte dig efter udført service eller reparation for at tilbagekalde et produkt, såfremt der er opdaget fejl eller mangler. Retsgrundlag: Legitim interesse i, at vores kunder får den bedst mulige service, hvilket udgør en del af vores pleje af virksomheden.

2.2 Ud over ovennævnte behandler Carglass® også dine personoplysninger med det formål at opfylde vores forskellige forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder vores forpligtelser i henhold til bogføringsregler om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

2.3 I visse tilfælde behandles dine personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse som retsgrundlag. Vores legitime interesse gælder f.eks. i følgende tilfælde:

 • når vi gennemfører kundetilfredshedsundersøgelser,

 • hvis vi optager samtalen, når du ringer til vores kundeservice, eller hvis vi analyserer de tekster, der er skrevet i vores kundechat, eller

 • hvis vi overfører dine personoplysninger til leverandører eller andre til behandling for vores regning, hvilket er beskrevet nedenfor i pkt. 4.1. I disse tilfælde er det vores legitime interesse at kunne fremme og pleje vores virksomhed på en formålstjenlig måde samt at kunne udvikle og forbedre vores produkter og tjenester. Ved din henvendelse til Carglass® eller hvis Carglass® kontakter dig, optager vi kun samtalen med dit samtykke. Dit samtykke gives ved et tastetryk, hvis du kontakter Carglass®. Eller din mundtlige accept i selve samtalen, hvis Carglass® kontakter dig Vi kan også have en berettiget interesse i at markedsføre lignende produkter og tjenester via e-mail eller sms, fordi du har et eksisterende kundeforhold hos os. Vi kan endvidere markedsføre produkter over for dig baseret på dit samtykke til det under pkt. 2.4 angivne formål. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, kan du til enhver tid afmelde dig i henhold til instruktionerne, der fremsendes via e-mail eller sms eller ved at kontakte Carglass® eller pr. e-mail på ca@carglass.dk. Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger, som er baseret på en legitim interesse, hvilket er nærmere beskrevet nedenfor i pkt. 7.3.

2.4 Hvis du har givet dit samtykke til det, kan vi sende nyhedsbreve og markedsføringsmateriale til dig på den e-mailadresse, du har oplyst, eller pr. SMS til dit mobilnummer. Formålet med denne behandling er at kunne sende tilbud og markedsføringsmateriale, som vi tror, du kan være interesseret i. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, og du kan til enhver tid tilbagekalde et sådant samtykke ved at følge instruktionerne i det materiale, vi sender til dig, eller ved at kontakte Carglass® pr. e-mail på ca@carglass.dk.

3. HVOR LÆNGE VI OPBEVARER DINE PERSONOPLYSNINGER

3.1 Carglass® opbevarer dine personoplysninger, så længe disse er nødvendige til det formål, hvortil de er indsamlet, eller hvis de er nødvendige for at opfylde et andet formål, som ikke er i strid med det formål, hvortil de først blev indsamlet. De oplysninger, som anvendes til at udføre den pågældende service eller reparation af dit køretøj, opbevares i 5 år til brug for regnskaber, garantiforpligtelser og eventuel tilbagekaldelse. Carglass® vil dog foretage en udskillelse efter gennemført arbejde for at sikre, at det kun er de oplysninger, der er nødvendige til disse formål, der opbevares. Personoplysninger, der fremgår af regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Trafikdata behandles for, at vi skal kunne hjælpe dig, hvis der er mangler i forhold til vores tjenester på hjemmesiden. For at vi kan udvikle vores service ud fra vores kunders behov, opbevarer vi også statistik, der er baseret på disse oplysninger. Disse data opbevares i en dag. Hvis du har givet samtykke til, at vi optager en samtale med dig, gemmer vi højest optagelserne i 90 dage. Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra os, opbevarer vi dine oplysninger, så længe dit samtykke er gyldigt, dvs. dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med det formål, du har givet dit samtykke til, eller indtil du tilbagekalder dit samtykke (hvis det sker på et tidligere tidspunkt).

4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Hvis det er nødvendigt, for at vi kan tilbyde vores tjenester, deler vi dine personoplysninger med virksomheder, som er databehandlere for os. En databehandler er en virksomhed, som behandler personoplysninger på vegne af os og efter vores instrukser, herunder til vores formål. Vi har indgået en skriftlig aftale med alle databehandlere for at sikre, at deres behandling af personoplysninger foregår korrekt og sikkert. Eksempler på modtagere, der vil kunne få indsigt i dine personoplysninger, er:

• Samarbejdspartnere til brug for markedsføring og udsendelse af nyhedsbreve.

• Virksomheder, der håndterer inddrivning af fordringer.

• IT-leverandører, som håndterer drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores IT-systemer og telefoni-systemer.

• Web-leverandører, som håndterer drift, support og andre tjenester i forbindelse med vores hjemmeside og online-booking.

• Kalibreringspartnere.

• Samarbejdspartnere i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser - for at kunne administrere og udarbejde resultater fra sådanne undersøgelser.

• Virksomheder, der leverer glasskadeberegningssystemer (vi deler køretøjs-og kundeoplysninger til brug for håndtering af henvendelser fra forsikringsselskaber).

4.2 Carglass® deler også personoplysninger med virksomheder, som er selvstændige dataansvarlige, hvilket betyder, at det er virksomhederne selv, der er ansvarlige for og kontrollerer de oplysninger, de modtager og behandler. Eksempler på sådanne virksomheder er:

• Forsikringsselskaber – for at dit forsikringsselskab (hvis relevant) skal kunne håndtere udbetaling af forsikringserstatning for udført service eller reparation af dit køretøj.

• Offentligt køretøjsregister (vi deler registreringsnumre for at kunne indhente køretøjsoplysninger).

5. HVOR DINE OPLYSNINGER BEHANDLES

Vi stræber altid efter, at dine personoplysninger behandles inden for EU/EØS, og alle vore egne IT-systemer findes inden for EU/EØS. Dine personoplysninger vil dog i visse situationer kunne blive overført til - og behandlet af modtagere i - lande uden for EU/EØS, f.eks. hvis vi deler dine personoplysninger med en databehandler, som enten selv eller via en underleverandør er etableret eller opbevarer personoplysninger i et land uden for EU/EØS. Vi vil i disse tilfælde træffe alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der er sammenligneligt med og på samme niveau som den beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS. Passende beskyttelsesforanstaltninger omfatter f.eks. godkendt adfærdskodeks i modtagerlandet, EU-Kommissionens standardkontrakt- bestemmelser eller bindende virksomhedsinterne regler. Hvis du ønsker at få en kopi af de beskyttelsesforanstaltninger, som vi har truffet i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, eller modtage information om, hvor disse er tilgængelige, er du velkommen til at kontakte os som anført nedenfor.

6. HVORDAN BESKYTTES DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender IT-systemer til at beskytte fortroligheden, retten til privatliv og adgangen til personoplysninger. Vi har truffet særskilte sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig eller uautoriseret behandling (som f.eks. ulovlig adgang, tab, ødelæggelse eller beskadigelse).

7. DINE RETTIGHEDER

7.1 Indsigtsret og ret til berigtigelse Du har ret til gratis at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som Carglass® behandler vedrørende dig. Hvis du vurderer, at nogle af de personoplysninger, som Carglass® har om dig, er urigtige, kan du anmode om berigtigelse af disse oplysninger uden unødig forsinkelse.

7.2 Ret til sletning Dine personoplysninger vil ikke blive opbevaret i længere tid end angivet i pkt. 3.1, og Carglass® vil i øvrige slette personoplysningerne på den måde, som følger af gældende lovgivning. Du er dog berettiget til at forlange sletning af oplysninger, der er urigtige, eller hvis behandlingen af personoplysningerne ikke længere er nødvendig. Anmodning om sletning kan også afgives for personoplysninger, hvis behandling er begrundet i en legitim interesse. Bemærk, at Carglass® kan have ret til at afvise din anmodning, såfremt der er juridiske forpligtelser, som forhindrer os i umiddelbart at slette visse personoplysninger.

7.3 Ret til indsigelse Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling, som er begrundet i en legitim interesse, og du vurderer, at der ikke foreligger legitime grunde. Den behandling hos Carglass®, der er begrundet i en legitim interesse, er oplyst ovenfor i pkt. 2.3. Retten til indsigelse indebærer, at du kan anmode Carglass® om at undlade behandling begrundet i en legitim interesse. Vores fortsatte behandling af dine personoplysninger forudsætter i så fald, at vi kan fremvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, og rettigheder, eller såfremt det sker for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

7.4 Ret til begrænsning af behandling Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling i nedenstående tilfælde.

 1. Såfremt du anfægter rigtigheden af personoplysningerne.

 2. Såfremt behandlingen af personoplysningerne er ulovlig, og du vælger begrænsning af behandlingen i stedet for sletning.

 3. Hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de tidligere er behandlet, men du har brug for dem for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 4. Såfremt du har gjort indsigelse mod vores behandling, kan behandlingen begrænses, mens det kontrolleres, hvorvidt vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser. Begrænsning af behandling indebærer, at personoplysningerne fortsat opbevares, men ikke behandles yderligere af Carglass® uden dit samtykke, med mindre det er med henblik, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

7.5 Ret til dataportabilitet Du har ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har givet til Carglass®, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, når behandlingen af personoplysningerne er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt og behandlingen foretages automatisk.

7.6 Ret til at tilbagekalde samtykke Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke. Når du tilbagekalder dit samtykke, ophører den behandling, som samtykket er baseret på, og de personoplysninger, som er indsamlet på dette grundlag, slettes, forudsat at de ikke er nødvendige til et andet formål, hvortil Carglass® er berettiget til at behandle dine personoplysninger. Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der ligger forud for dette tidspunkt.

7.7 Udøvelse af dine rettigheder Såfremt du vil udnytte nogle eller flere af dine rettigheder i henhold til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte os på ca@carglass.dk.

 1.  

  Vi ser gerne, at du kontakter os skriftligt, således at vi bedre kan sikre, at vi ikke udleverer dine personoplysninger til de forkerte. Med samme begrundelse vil vi kunne bede dig om at bekræfte din identitet eller afgive yderligere information, inden du kan udøve dine rettigheder. Hvis Carglass® har til hensigt ikke at efterkomme din anmodning eller ikke at efterkomme den i sin helhed, vil du blive informeret om dette samt om årsagen til beslutningen. Det danske Datatilsyn har udgivet en vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan læse mere herom her.

8. COOKIES

En cookie er en lille tekstfil, som overføres til din computer, smartphone eller tablet via din browser. Vi registrerer dine besøg på vores hjemmeside ved hjælp af cookies. Dette betyder, at der bliver placeret cookies på eksempelvis din computer, når du anvender vores hjemmeside. De anvendes til at optimere vores hjemmeside og til at forbedre din oplevelse. Brugen af cookies finder sted på grundlag af dit samtykke, som du til enhver tid kan trække tilbage ved at opdatere dine samtykke-indstillinger på vores hjemmeside. Mere information om dette findes i vores cookie-politik.

9. ÆNDRINGER

Denne fortrolighedspolitik vil løbende blive opdateret i tilfælde af ændringer i vores behandlingsaktiviteter eller i reglerne for behandling af personoplysninger. Den til enhver tid gældende fortrolighedspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside www.carglass.dk.

Sidst opdateret 25.03.2021

Telefonsamtaler

Optagelse af telefonsamtaler

Ved din henvendelse til Carglass® eller hvis Carglass® kontakter dig, optager vi kun samtalen med dit samtykke. Dit samtykke gives ved et tastetryk, hvis du kontakter Carglass®. Eller din mundtlige accept i selve samtalen, hvis Carglass® kontakter dig.

Hvorfor optages samtalerne?

Carglass® optager samtalerne på baggrund af kundens samtykke, da Carglass® har en interesse i at bruge optagelsen til kvalitetssikring og intern undervisning.

Med kvalitetssikring og intern undervisning menes f.eks., at samtalerne lyttes igennem sammen med en Carglass® medarbejder for at sikre, at der gives korrekte svar, at Carglass® overholder sine aftaler og sørger for, at kunden får det serviceniveau, som Carglass® ønsker.

Grundlag for optagelsen efter databeskyttelsesreglerne

Carglass® optagelse af samtalen sker på baggrund databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra a, dvs. at Carglass® kun optager samtalen, hvis kunden har givet sit samtykke til, at Carglass® må optage samtalen, og dermed behandling af de personoplysninger, som fremgår af den konkrete samtale.

Herudover baseres behandlingen af personoplysningerne i forbindelse med optagelse af samtalen på databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

Carglass® har en legitim interesse i at kunne sikre, at alle Carglass® medarbejdere giver korrekte svar og sørger for, at Carglass® kunder får en god kundeoplevelse. Den optagede telefonsamtale anvendes derfor til kvalitetssikring og intern undervisning med henblik på at oplære Carglass® medarbejdere i at give Carglass® kunder en god kundeoplevelse.

Carglass® gør brug af en databehandler ved optagelse af opkald

Carglass® gør brug af en databehandler i forbindelse med optagelsen af opkald. Det betyder, at Carglass® databehandler på vegne af Carglass® og efter instruks og i henhold til en databehandleraftale må behandle persondata på Carglass® vegne. Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande i forbindelse med optagelsen af samtalen.

Opbevaring af samtaler

Carglass® gemmer samtalerne sikkert og i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler om behandlingssikkerhed.

Carglass® sletter automatisk optagelserne når der ikke længere er et sagligt behov for, at gemme dem. Dog gemmer vi højest optagelserne i 60 dage.

Fortryder du, at du har givet os dit samtykke til at optage samtalerne, kan du til enhver tid skrive til Carglass® og trække dit samtykke tilbage og få slettet optagelsen. Det gør du ved at sende en mail til ca@carglass.dk.

Indsigtsret

Hvis du har givet Carglass® samtykke til at optage din samtale, har du mulighed for at få indsigt i samtalen. Det betyder, at du kan få en lydoptagelse tilsendt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i forbindelse med Carglass® behandling af dine persondata under afsnittet ”Dine rettigheder”

Du kan læse mere om optagelse af samtaler hos Datatilsynet ved at klikke her.

TV-OVERVÅGNING

Hvorfor bruges overvågning?

Carglass® bruger TV-overvågning på alle sine værksteder i Danmark. Formålet er sikkerhed og forebyggelse af kriminalitet. Carglass® vil overvåge vores område, for at opnå sikkerhed og tryghed for kunder og personale og for tyverisikring af vores ejendele på vores værksteder og venteværelser.

Hvorfor er GDPR relevant?

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger (billeder) i forbindelse med tv-overvågning. Reglerne gælder både for private borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder. Hvis en person ses på en optagelse fra et af vores overvågningskameraer (så personen kan identificeres), tæller den optagelse som personoplysning.

Grundlag for optagelsen efter databeskyttelsesreglerne

Carglass® overvågning sker på baggrund databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra f. Carglass® har en legitim interesse i at overvåge sine værksteder og dermed opnå sikkerhed og tryghed for kunder og personale.

Carglass® gør brug af en databehandler ved TV-overvågning.

Carglass® gør brug af en databehandler i forbindelse med overvågning. Det betyder, at en databehandler kan handle på vegne af Carglass® og efter instruks og i henhold til en databehandleraftale kan få tilgang til personoplysninger. Det er dog sjældent, at databehandleren har brug for adgang til en optagelse. Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande i forbindelse med overvågning.

Opbevaring af optagelser

Carglass® gemmer optagelserne sikkert og i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler om behandlingssikkerhed. Carglass® sletter automatisk optagelserne når der ikke længere er et sagligt behov for at gemme dem. Dog gemmer vi højest optagelserne i 90 dage.

Indsigtsret

Du har ret til gratis at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som Carglass® behandler vedrørende dig. Hvis du vurderer, at nogle af de personoplysninger, som Carglass® har om dig, er urigtige, kan du anmode om berigtigelse af disse oplysninger uden unødig forsinkelse. Du har også ret at gøre indsigelse mod behandling eller forlange sletning af oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i forbindelse med Carglass® behandling af dine persondata under afsnittet ”Dine rettigheder” i vores Fortrolighedspolitik.

Du kan læse mere om TV-overvågning hos Datatilsynet ved at klikke her

Oplysningspligt – Under Rekruttering

Oplysningspligt – under rekruttering

Behandling af persondata ved rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos Carglass Danmark A/S.

Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Carglass Danmark A/S, Roskildevej 16, 2620 Albertslund, CVR 20 71 81 96,

I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi behandler særlige kategorier af personoplysninger, CPR-nr. eller oplysninger om strafbare forhold. I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.

Hvis du har spørgsmål om de personoplysninger, vi behandler om dig, er du velkommen til at kontakte bente.schmidt@carglass.dk eller lea.jensen@carglass.dk

Når vi modtager din ansøgning

I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nr., ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, anbefalinger/referencer etc.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel til behandlingen, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på indgåelse af en ansættelseskontrakt.

Vi registrerer de fremsendte oplysninger i HR-afdelingen på dertil hørende fil-drev.

Vi vurderer ansøgningen

Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette.

Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på indgåelse af en ansættelseskontrakt.

Oplysninger fra sociale medier

Ved rekruttering til stillinger med fokus på kunde- og samarbejdsrelationer kan det være relevant, at vi foretager en søgning på de sociale medier som f.eks. LinkedIn og/eller Facebook.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som hjemmel til at indhente oplysninger om fremtidige medarbejdere fra sociale medier. Vi gør det for at kunne vurdere, om du har en profil, der passer ind i virksomheden og til den konkrete stilling. Vi opbevarer ikke disse oplysninger efterfølgende.

Oplysninger fra personlighedstest

I forbindelse med rekruttering gennemfører vi en personlighedstest, hvis det er relevant i forhold til den pågældende stilling. Formålet med testen er at vurdere, om din profil, dine kompetencer og kvalifikationer passer ind til virksomhedens profil og den konkrete stilling og det team, du skal ansættes i.

Vi behandler resultatet af din personlighedstest fordi vi har en legitim interesse i forbindelse hermed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), herunder vurdering af dine kompetencer.

Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver

I nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis vi indhenter referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, opbevarer vi ikke oplysningerne efterfølgende.

Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Opbevaring og sletning

Hvis du får afslag, opbevarer vi som udgangspunkt de oplysninger, vi har registreret om dig, i en periode på 6 måneder. Herefter sletter vi dine personoplysninger, med mindre vi af dokumentationshensyn har sagligt grundlag for længere opbevaringsperiode.

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.

Opbevaring af din ansøgning med henblik på senere rekruttering

I nogle situationer vil vi gerne gemme din ansøgning i længere tid end 6 måneder, selv om du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, vil vi bede om dit samtykke til dette.

Andre modtagere der kan behandle dine oplysninger

I forbindelse med rekrutteringsprocessen er der andre, der vil modtage dine personoplysninger. Dette kan være offentlige myndigheder eller udbydere, der leverer systemer og bistår med administrative funktioner, f.eks.:

• Rekrutteringsbureau • Udbyder af personlighedstests mv. • Offentlige myndigheder i forbindelse med etablering af fleksjob og tilsvarende ordninger

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på bente.schmidt@carglass.dk.

Du har følgende rettigheder:

dRet til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15 - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16 - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17 - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18 - Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21 - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20 - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/:

Datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/.

Brugervilkår

Generelt

CARGLASS A/S (Carglass®) udbyder denne informationstjeneste på grundlag af nedenstående almindelige brugervilkår («brugervilkår») for brug af hjemmesiden («hjemmesiden») samt for Carglass®’ øvrige internet tilstedeværelse.

Oplysninger, garanti

Alle oplysninger på hjemmesiden videregives uden forpligtelse. Carglass® påtager sig ikke ansvar for konklusioner og vurderinger afledt af oplysningerne, særligt hvad angår opdatering, rigtighed, formålstjenlighed, og fuldstændighed af oplysninger, indhold og dokumenter. Carglass® garanterer heller ikke, at hjemmesiden indeholder alle kendte oplysninger.

Carglass® ydelser

Carglass® har ret til når som helst at indstille driften af hjemmesiden helt eller delvist. Grundet datasystemernes og internettets beskaffenhed tager Carglass® intet ansvar for, at hjemmesiden er tilgængelig uden afbrydelser.

Aftaleindgåelse

Hjemmesiden og dens indhold fremstiller ikke tilbud om levering eller ydelse af produkter eller tjenesteydelser.

Immaterielle rettigheder

Mærkerne BELRON®, CARGLASS®, og GLASS MEDIC®

Belron LogoCarglass Legal LogoGlassMedic Logo

er varemærker og registrerede varemærker ejet af Belron Hungary Kft., Zug Branch, og anvendes af Carglass® under licens. Alle immaterielle rettigheder til Carglass® er forbeholdt. Rettighederne skal respekteres af bruger. Information og andet indhold, varemærker, ophavsrettigheder, og andre immaterielle rettigheder på hjemmesiden må ikke anvendes, downloades, kopieres, sælges, lejes ud, ændres eller på nogen måde realiseres uden forudgående skriftligt samtykke fra Carglass®.

Links til tredjepartssider

Hjemmesiden kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider. Carglass® kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på tredjepartssider, og Carglass® tager ikke ejerskab af hjemmesiderne og deres indhold, da Carglass® hverken kontrollerer eller godkender indholdet eller er ansvarlig for indholdet og informationerne. Brug af det linkede indhold og hjemmesiderne sker på brugers eget ansvar.

Ansvar for sags- og retsmangler

Hvis Carglass® vederlagsfrit afgiver information, indhold, software, eller dokumentation, kan Carglass® ikke holdes ansvarlig for sags- og retsmangler vedrørende information, indhold, software, eller dokumentation, særligt hvad angår aktualitet, rigtighed, formålstjenlighed, fuldstændighed, brugbarhed, og frihed for tredjeparts immaterielle rettigheder – såfremt det ikke drejer sig om forsætlig handling, svig, eller skade på liv, krop, eller helbred.

Øvrige ansvar, virus

Carglass®’ ansvar i forbindelse med sags- og retsmangler følger bestemmelserne i disse brugervilkår. I øvrigt er det udelukket at pålægge Carglass® ansvar, medmindre der foreligger et lovbestemt ansvar, f.eks. ved forsæt, grov uagtsomhed, skade på liv, krop, eller helbred, overtagelse af tilstandsgaranti, svigagtig fortielse af en mangel, eller brud på væsentlige aftalepligter. Skadeserstatning grundet brud på væsentlige aftalepligter begrænses opad til aftaletypiske, forudsigelige skader, såfremt der ikke foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Grundet datasystemernes og internettets beskaffenhed, garanterer Carglass® ikke mod virus. Før download af information, indhold, software, eller dokumentation skal brugeren sørge for passende sikkerhed og virus scanning, både for egen beskyttelse såvel som for at undgå virus på Carglass® hjemmesiden. Download af information, indhold, software, eller dokumentation sker for brugers egen risiko.

Gældende ret, værneting

Dansk ret er gældende, med undtagelse af FN’s købelov. Værneting er København, hvis bruger er forretningsdrivende i handelsretslig betydning.

Kolofon

Denne hjemmeside drives af CARGLASS A/S, Roskildevej 16, 2620 Albertslund.

Forretningsfører Gary Lubner optræder som juridisk repræsentant for CARGLASS A/S.

CVR-nummer: CVR 20 71 81 96

Momsnummer: 20718196

Kontakt: carglass@carglass.dk

Telefon: 70 13 99 11

https://www.carglass.dk

CARGLASS® samt logo er registrerede varemærker tilhørende Belron SA og dets tilknyttede virksomheder.

COOKIES

Whistleblowerpolitik

Whistleblowerpolitik

Carglass A/S, CVR-nr. 20718196 (”Carglass”)

Nærværende whistleblowerpolitik er i kraft for Carglass A/S. Den er tilgængelig for enhver, såvel medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører samt øvrige.

Formålet med whistleblowerpolitikken er at forklare, hvordan Carglass whistleblowerordning fungerer.

Formålet er også at sikre, at alle medarbejdere hos Carglass og andre, der arbejder hos eller med Carglass, opfordres (og har midlerne) til at sige fra og udfordre, hvis de bliver bedt om at gøre noget, som de mener er forkert, eller er vidne til noget, der ikke stemmer overens med Carglass adfærdskodeks.

Hvis nogen nogensinde er usikker på, om der er noget galt, eller om, hvilken fremgangsmåde de skal tage, opfordres de til at sige fra, velvidende at ved at gøre det i god tro, vil de modtage støtte, vil blive lyttet til uden at dømme og kan gøre det uden frygt for repressalier.

Introduktion til Carglass whistleblowerordning

Carglass whistleblowerordning sikrer et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Ordningen kan benyttes, hvis man oplever eller har mistanke om disse alvorlige forhold i Carglass eller ved forhold og aktiviteter med tilknytning til Carglass.

Carglass er en ansvarlig virksomhed med en åben kultur. Alle skal kunne føle sig sikre og ytre sig, hvis man oplever potentielle brud på lovgivningen. Som udgangspunkt opfordres medarbejdere til at tale med deres nærmeste chef eller et medlem af direktionen i disse situationer, men det er også muligt at benytte whistleblowerordningen.

I whistleblowerordningen kan medarbejdere og andre interessenter i god tro foretage (anonyme eller ikke-anonyme) indberetninger om mistanke om potentielle brud på lovgivningen, herunder forhold som kan påføre Carglass et økonomisk tab eller skade Carglass omdømme.

Hvem kan indberette?

Indberetninger kan indgives af alle, herunder medarbejdere, praktikanter, jobansøgere, leverandører, aktionærer, bestyrelse og andre med tilknytning til Carglass.

Hvad kan indberettes?

Der kan indberettes om forhold, hvori Carglass medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til Carglass er involveret i aktiviteter med direkte relation til Carglass. Dette gælder både ansatte, direktion og Carglass valgte ledelse.

Hvilke forhold kan indberettes?

Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om mistanke om potentielle brud på lovgivningen (overtrædelser af EU-retten eller overtrædelser af national ret) eller øvrige alvorlige forhold i aktiviteter med relation til Carglass. Forhold som for eksempel utilfredshed med løn og samarbejdsvanskeligheder kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.

Forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen, er for eksempel oplysninger om:

• underslæb, tyveri, korruption, bestikkelse, bedrageri, svig, dokumentfalsk, interessekonflikter, afpresning og misbrug af intern viden,

• uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision,

• afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder,

• fysisk vold og seksuelle krænkelser,

• alvorlige brud på arbejdssikkerheden eller af miljøregler, og

• alvorlige overtrædelser af interne politikker, såsom vores adfærdskodeks.

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles.

Hvem behandler indberetninger?

Indberetninger, der falder inden for rammerne af denne politik, behandles primært af Belron Legal. Belron Legal vil underrette ledelsen om indberetninger, medmindre indberetningen angår ledelsen, i hvilket tilfælde Belrons Group Head of Legal vil modtage underretning. Nogle gange vil behandlingen foregå med hjælp fra eksterne parter, for eksempel advokater eller revisorer.

Hvordan indberetter man?

Indberetning af overtrædelser kan ske på flere forskellige måder og gennem forskellige kanaler, hvor den mest almindelige er, at indberetning sker til nærmeste leder, en medarbejder inden for HR-funktionen eller ethvert medlem af det juridiske team.

For at lette rapportering i mere følsomme situationer har Belron også etableret en mulighed for whistleblowing til en ekstern og uafhængig part, med mulighed for at være helt anonym. I disse tilfælde tilbydes Belrons whistleblowerkanal som leveres af Navex Global®. Indberetningstjenesten kan nås online her:

belron.ethicspoint.com

Øverst på siden kan du vælge sprog, tjenesten er tilgængelig på dansk.

eller på telefon:

80 25 40 97

Hvordan behandles indberetningerne?

Whistleblowerenheden bekræfter modtagelsen af en indberetning indenfor syv dage. Indberetningen anses for modtaget samme dag uanset tidspunktet for modtagelsen. Det betyder, at en indberetning modtaget uden for almindelig kontortid anses for modtaget den pågældende dag.

Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af det indberettede.

Hvis indberetningen viser sig åbenbart ubegrundet, bliver den afvist. Den person, der har indberettet sagen, vil få besked herom.

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at indberetningen ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, bliver den nærmere undersøgt. Sagen behandles internt og kan eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den eller de personer, der indberettes om. Herefter slettes sagen i systemet.

Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning. I det omfang det er muligt og under hensyn til sagsbehandlingen i øvrigt vil den, der har indberettet et forhold blive orienteret herom.

Alle indberetninger skal indgives i god tro. Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til beskyldninger, hvor der rettes mistanke mod uskyldige personer.

Efterfølgende afklaring og indhentning af yderligere dokumentation

Når man laver en indberetning, får man mulighed for at logge sig på systemet og se, om sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation. Eventuel efterfølgende dialog beror alene på indberetterens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål.

Whistlebloweren vil modtage feedback på indberetningen. Det betyder, at whistleblowerenheden i videst muligt omfang oplyser whistleblower om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat, samt hvorfor enheden har valgt denne opfølgning. Feedbacken vil overholde gældende lovgivning, herunder databeskyttelseslovgivningen. Det betyder bl.a., at der skal være et videregivelsesgrundlag for at kunne videregive følsomme oplysninger. Det beror på en konkret vurdering, hvilke oplysninger der kan gives i opfølgningen over for whistlebloweren. Whistlebloweren vil modtage yderligere oplysninger om undersøgelsens forløb og udfald, hvis det er muligt under iagttagelse af gældende ret.

Whistleblowerenheden giver feedback om behandling af sagen til whistlebloweren inden for tre måneder fra bekræftelsen på modtagelsen af indberetningen. Hvis det ikke er muligt at give feedback inden for fristen, vil enheden orientere whistlebloweren herom, samt give information om hvornår eventuel yderligere feedback kan forventes.

Fortrolighed og IT-sikkerhed

Alle, der indberetter forhold i god tro, er beskyttet mod enhver form for repressalier. Ansatte i Carglass, der forsøger at udøve repressalier mod en indberetter, der har indberettet i god tro, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Carglass vil i videst muligt omfang behandle indberetningen fortroligt.

Det system, som benyttes til at registrere indberetningerne, drives af NAVEX, der er et uafhængigt selskab og garanterer for sikkerheden og overholdelse af GDPR-reglerne i systemet. Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er alene den ansvarlige sagsbehandler, der har adgang til indberetningerne i systemet.

Oplysning om registreringen til den indberettede person

Modtageren af indberetningen er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede forhold. Der vil i hver enkelt situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår denne meddelelse kan videregives, således at meddelelsen ikke kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af bevismateriale.

Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom indberetteren har valgt at oplyse sin identitet.

Ekstern rapportering

Udover den interne whistleblowerordningen er det muligt at foretage indberetning til den eksterne generelle whistleblowerordning, som er etableret i regi af Datatilsynet https://whistleblower.dk .

Herudover er der etableret en række øvrige mere specialfokuserede whistleblowerordninger i både Danmark og inden for EU-systemet. Nærmere oplysninger om disse ordninger kan findes i bilag 1 til Justitsministeriets vejledning om whistleblowerordninger på private arbejdspladser.

Carglass opfordrer så vidt muligt til at man gør brug af den internt etablerede ordning, da det som hovedregel sikrer den mest effektive imødegåelse af eventuelle forseelser og uregelmæssigheder. Det er dog væsentligt at pointere, at man som whistleblower frit kan vælge mellem brugen af den interne og eksterne ordning.

Spørgsmål

Alle spørgsmål om whistleblowerordningen kan rettes til HR: bente.schmidt@carglass.dk eller helle.stub@carglass.dk

Henvendelser om og spørgsmål til whistleblowerordningen vil naturligvis blive behandlet fortroligt.