For at give dig den bedste oplevelse, bruger vi cookies på vores hjemmeside. Ved at klikke rundt på sitet accepterer du brugen af cookies. Hvad er cookies?

GENERELLE SALGS-, LEVERINGS- OG REPARATIONSBETINGELSER - Carglass (gældende fra 13-11-2017

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle salgs-, leverings- og reparationsbetingelser gælder for salg og levering af varer og reparationsydelser leveret af Carglass A/S, Roskildevej 16, 2620 Albertslund, tlf. 70119911, e-mail carglass@carglass.dk (”Carglass”).

1.2 Betingelserne gælder for både forbrugere og erhvervskunder.

2. Frister og tidspunkter for levering og risikoovergang

2.1 Har kunden oplyst sin e-mail adresse, vil tidspunktet for levering af varer og/eller ydelser blive oplyst skriftligt af Carglass. Tidspunktet vil være gældende, hvis kunden har videregivet alle nødvendige informationer til Carglass og udført eventuelle nødvendige assisterende handlinger.

2.2 Skulle der ske standsning, indskrænkning eller forsinkelse i driften hos Carglass eller leverandører til Carglass, eller indtræffe uundgåelige begivenheder, som Carglass ikke har indflydelse på (f.eks. force majeure, krig, naturkatastrofer, arbejdskonflikter mv.), er Carglass berettiget til at udsætte ordren, herunder levering i det omfang det er nødvendigt. Carglass vil da oplyse dig om, hvorvidt og hvornår levering vil finde sted. Hvis det ikke er muligt at forudsige tidspunktet for begivenhedens afslutning, eller hvis den varer i mere end 30 dage, er begge parter berettiget til at ophæve kontrakten. Forsinket levering berettiger - uanset årsagen til forsinkelsen - ikke til erstatning af nogen art eller til afslag i købesummen.

3. Udlevering og tilbagelevering af køretøjet

3.1 Ved bestilling af mobil montør skal kunden eller en af kunden bemyndiget person være til stede ved udlevering af køretøjet, herunder udlevering af nøgler, gennemgang af bil og underskrivelse af ordreseddel. Hvis køretøjet udleveres uden, at kunden eller en af kunden bemyndiget person er til stede, kan Carglass ikke gøres ansvarlig for tyveri eller for eventuelle skader på køretøjet, medmindre kunden godtgør, at skaden ikke var til stedet på udleveringstidspunktet.

3.2 Tilbagelevering af køretøjet fra mobil montør skal ske til kunden, til en af kunden bemyndiget person eller ved aflevering af nøgler på et af kunden anvist sikkert sted (fx i en godkendt postkasse eller brevsprække på kundens privatadresse).

3.3 Hvis kunden lader en bemyndiget person udlevere og/eller modtage køretøjet, accepterer kunden, at den bemyndiget person kan udlevere og modtage køretøjet på kundens vegne, herunder gennemgå køretøjet og underskrive ordreseddel.

3.4 Forsinkes tilbagelevering af køretøjet af årsager, kunden er ansvarlig for, overgår risikoen til kunden fra den dag, Carglass har afsluttet arbejdet på køretøjet og meddelt kunden dette. Hvis kunden selv skal afhente køretøjet, skal afhentning ske snarest muligt herefter.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Priser beregnes på baggrund af Carglass' beregningsmodel. Kan den konkrete pris ikke oplyses, gives der et prisoverslag. Priser for varer og ydelser opgives særskilt.

4.2 Er der ikke givet en specifik pris eller et prisoverslag, fastsættes prisen ud fra den prisliste fra Carglass, der var gældende på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, inkl. evt. emballerings-, transport- og transportforsikringsudgifter samt moms.

4.3 Faktura udstedt til privatkunder er straks forfalden til kontant betaling. Fremmed valuta og check modtages kun efter særlig aftale med og uden omkostninger for Carglass.

4.4 Isættelse af plexiglasruder vil ske uden omkostning for kunden, hvis kunden efterfølgende giver Carglass til opgave at udskifte ruden.

5. Særligt om reparationer

5.1 Carglass indestår for at udføre reparationer i overensstemmelse med det generelle tekniske udviklingsniveau på nuværende tidspunkt. Carglass gør udtrykkeligt opmærksom på, at der i tilfælde af reparation af køretøjets ruder med Glass Medic®-metoden er risiko for, at reparationen bliver synlig, og/eller at det beskadigede glas spontant revner videre under eller efter reparationen. I dette tilfælde kan kunden ikke gøre gældende, at der er tale om en mangel.

5.2 Hvis kunden efterfølgende giver Carglass til opgave at udskifte en rude, der er repareret efter Glass Medic®-metoden, sker dette for kundens egen regning, hvis udskiftningen skyldes, at reparationen er synlig, eller det beskadigede glas spontant er revnet videre under eller efter reparationen. Carglass erstatter dog i så fald omkostningen til Glass Medic®-reparation til den, der har betalt reparationen.

5.3 I forbindelse med udskiftning af forruder bruger Carglass kun glas, der er fremstillet i henhold til OEM-standarder, uanset om det leveres af OEM-producenter eller andre leverandører. Det betyder, at glasproducenten bekræfter, at det af Carglass monterede glas er af samme kvalitet og med samme tekniske og sikkerhedsmæssige egenskaber som det originale glas, der er anvendt af producenten.

5.4 På kundens anmodning kan Carglass udbedre nister. Sådanne udbedringer skal ikke betragtes som en reparation og er ikke omfattet af nogen garanti. Derfor finder afsnit 7 i disse salgs- og leveringsbetingelser ikke anvendelse i forhold til sådanne udbedringer. Det er udelukkende op til Carglass’ reparatører at vurdere, om skaden falder i denne kategori af skader, eller om skaden kræver en almindelig reparation.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1 Med forbehold for punkt 6.2 begrænses Carglass’ erstatningsansvar til skader, som ved kontraktindgåelsen typisk kan forudses, og hvor Carglass har handlet groft uagtsomt. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvor Carglass har et mere vidtgående ansvar i henhold til lov, f.eks. produktansvarsloven, ved overtagelse af en garanti eller uagtsomt forvoldte fysiske skader.

6.2 Carglass hæfter ikke for de genstande, der opbevares i køretøjet, medmindre de specifikt er overgivet til Carglass' forvaring. Kunden kan ikke gøre erstatningskrav gældende for disse genstande, medmindre skaden er forårsaget ved forsæt eller grov uagtsomhed.

6.3 Ved skade forårsaget af Carglass, henviser Carglass reparation af skaden til vores udvalgte reparatører, såfremt Carglass ikke selv kan reparere skaden.

6.4 Vælger forbrugeren at anvende sin egen reparatør til udbedring af en skade forårsaget af Carglass, afholder Carglass omkostningerne til sådanne rimelige reparationer, dog ikke udover et beløb svarende til Carglass’ egen reparatørs omkostninger for samme udbedring. Carglass er ikke ansvarlig for reparationer foretaget af forbrugerens egen reparatør, herunder afholdelse af omkostninger til supplerende eller afledte reparationer.

7. Garantibetingelser

7.1 Carglass garanterer kunden:

(a) ”livstids tæthedsgaranti” – tæthed på monteringen af de ruder, Carglass har skiftet ud i køretøjet (dvs. at ruden er fri for ”tæthedsmangler”), og

(b) ”livstids holdbarhedsgaranti” – holdbarheden af reparationen af køretøjets ruder ud fra Glass Medic®-metoden (dvs. at ruden er fri for ”holdbarhedsmangler”).

Der foreligger en tæthedsmangel, når der kommer vand ind gennem eller ved kanten af den udskiftede rude og ind i den indvendige del af køretøjet. Der foreligger en holdbarhedsmangel, hvis Glass Medic®-reparationen er fejlbehæftet, og ruden som følge heraf fortsætter med at revne det reparerede sted.

7.2 Garantiperioden starter ved tilbagelevering af køretøjet til kunden.

7.3 Hvis kunden giver Carglass til opgave at udskifte ruden som følge af tætheds- eller holdbarhedsmangler, kan kunden udelukkende kræve, at det beløb, der er betalt for Glass Medic®-reparationen, fratrækkes fakturabeløbet over for den, der har betalt for reparationen (kunden eller forsikringsselskabet). Kunden kan således ikke forlange erstatning for afsavn for benyttelse, tabt arbejdsfortjeneste, tidsforbrug, befordringsomkostninger eller prisoverslag.

7.4 Krav på garanti skal gøres gældende skriftligt over for Carglass eller et Carglass-servicecenter hurtigst muligt efter manglens indtræden. Det skal kunne dokumenteres, at ruden er udskiftet af Carglass, f.eks. ved den aktuelle faktura. Erhvervskunder skal gøre kravet på garanti gældende senest 7 dage fra manglens indtræden.

7.5 Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af ydre påvirkninger som f.eks. stenslag, ulykkestilfælde, hærværk, brand, hagl mv.

7.6 Garantien bortfalder, hvis kunden selv eller tredjemand på kundens vegne reparerer glasarbejdet eller skifter ruderne eller på anden måde udbedrer fejl og mangler i forbindelse med et foretaget rudeskift hos Carglass. Carglass skal derfor kontaktes, inden en evt. anden leverandør påbegynder udbedring af en fejl, der er dækket af garantien.

7.7 Garantien bortfalder, hvis der er konstateret rust i eller tæt på falsen af den udskiftede eller reparerede rude.

7.8 Garantien følger rudens levetid. Hvis køretøjet overdrages til tredjemand, efter at Carglass har udskiftet eller repareret ruderne på køretøjet, overtager den nye ejer af køretøjet automatisk denne garanti.

8. Rekalibrering af kamerabaserede systemer

8.1 Hvis der på forruden af kundens køretøj er monteret et avanceret førerassistancesystem ("ADAS"), der fungerer ved hjælp af kameraer og en radar og/eller laser ("Kamera"), skal Kameraet rekalibreres efter udskiftning af forruden. Hvis der ikke sker rekalibrering efter udskiftning af forruden, er det usikkert, at Kameraet og hele ADAS-systemet virker efter hensigten, hvilket udgør en risiko for person- og tingsskade, idet der som følge heraf kan opstå uheld.

8.2 Hvis kunden anmoder Carglass om at udskifte forruden med det påmonterede ADAS-udstyr, vil Carglass foretage rekalibrering af Kameraet.

8.3 Hvis Carglass selv foretager rekalibrering, garanterer Carglass kunden, at rekalibreringsprocessen sker fejlfrit. Denne garanti er gældende, indtil en af følgende begivenheder indtræder:

(a) når der er gået 2 år efter, at Carglass har udført arbejdet og tilbageleveret køretøjet,

(b) ved næste udskiftning af forruden eller Kameraet, eller

(c) når en begivenhed nødvendiggør rekalibrering af det installerede Kamera eller det er beskrevet i køretøjets vedligeholdelsesmanual eller andet materiale udleveret af producenten for køretøjet.

8.4 Garantien dækker ikke fejl, som ikke skyldes den af Carglass udførte rekalibrering.

8.5 Garantien dækker endvidere ikke, hvis det af Carglass rekalibrerede Kamera efterfølgende håndteres af andre end Carglass og/eller ikke vedligeholdes som beskrevet i køretøjets vedligeholdelsesmanual eller andet materiale udleveret af producenten for køretøjet.

8.6 Hvis kunden ikke ønsker, at Carglass skal foretage eller sørge for rekalibrering efter, at Carglass har udskiftet forruden, dækkes eventuelle funktionsfejl ved Kameraet eller ADAS-systemet (herunder evt. afledte skader) ikke af garantien.

8.7 Garantien er begrænset til udskiftning af forruden og kan derfor ikke påberåbes i tilfælde, hvor Carglass alene har udført udskiftning eller reparation af en forrude, siderude eller bagrude i et køretøj med ADAS-udstyr.

8.8 Det kan forekomme, at Carglass ikke er i stand til at foretage en korrekt rekalibrering af Kameraet. Årsagen hertil kan være vej-, vejr- eller andre forhold, der kan påvirke måleudstyret og umuliggøre rekalibrering. Carglass vil altid give særskilt meddelelse til kunden herom, senest ved køretøjets tilbagelevering. Kunden skal herefter hurtigst muligt enten aftale en ny tid hos Carglass eller kontakte køretøjets forhandler for at få Kameraet rekalibreret. Carglass fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle skader, herunder men ikke begrænset til økonomisk tab eller personskade, der kunne have været forhindret eller begrænset af korrekt/rettidig rekalibrering.

9. Fortrydelsesret (gælder kun forbrugere)

9.1 For aftaler indgået uden for Carglass-servicecentre (f.eks. på kundens privatadresse) kan kunden træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele Carglass sit ønske om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Se kontaktoplysningerne under pkt. 1.1. Kunden kan benytte den vedlagte standardfortrydelsesformular (bilag 1), men det er ikke et krav. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesret er sendt, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

9.2 Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, refunderer Carglass alle betalinger modtaget fra kunden senest 14 dage fra den dato, hvor Carglass har modtaget meddelelse om udøvelse af fortrydelsesret. Carglass kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Carglass har modtaget de købte varer retur, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne.

9.3 Kunden skal returnere eller aflevere varerne hos et af Carglass' værksteder senest 14 dage fra den dato, hvor kunden har informeret Carglass om fortrydelse af aftalen.

9.4 Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne, herunder evt. afmontering.

9.5 Kunden hæfter for evt. forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

9.6 For så vidt angår levering af ydelser, hvor kunden har accepteret, at levering påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal kunden betale Carglass et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret, indtil det tidspunkt hvor kunden har informeret Carglass om sin udøvelse af fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen. Er udførelse af ydelserne igangsat på fortrydelsestidspunktet, anses dette beløb at svare til fuld opfyldelse af aftalen. I modsat fald hæfter kunden alene for montørens transportomkostninger.

10. Beskyttelse af persondata

10.1 I forbindelse med håndtering af kundeforholdet behandler Carglass oplysninger om kunden (f.eks. navn, adresse og tlf.nr.) og om kundens ordre (f.eks. bestillingsdata og leveringsadresse). Kundens personoplysninger indsamles og behandles med henblik på levering af Carglass' service. Kundens data kan til brug for samme formål videregives til Carglass' moderselskabet, Belron International Limited, til kundens forsikringsselskab eller den tredjepart, som Carglass har antaget som databehandler. Kundens personoplysninger kan desuden videregives til analysebureauer i forbindelse med markedsundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser.

10.2 Carglass kan, i det omfang gældende lovgivning tillader det, sende tilbud til kunden via post, telefon, SMS eller e-mail. Det kan forekomme, at telefonopkald optages til brug for forbedring af servicekvaliteten, hvilket dog kun vil ske, hvis det er i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.

10.3 Overførsel af personoplysninger til Carglass’ partnere, som er beliggende uden for EØS-området, vil kun finde sted, hvis der sikres et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataene.

11. Reklamation

11.1 Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Kunden har i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på alle varer. Erhvervskunder skal gøre mangelsbeføjelser gældende senest 12 måneder efter kundens afhentning af køretøjet. For varer med begrænset levetid er reklamationsretten dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

11.2 Kunden har pligt til straks at undersøge varen ved modtagelsen. Dette gælder, uanset om kunden ikke selv skal stå for evt. montering.

11.3 Opdager kunden en fejl eller mangel, skal Carglass snarest muligt og inden for rimelig tid kontaktes og oplyses om, hvori fejlen eller manglen består. Erhvervskunder skal gøre kravet gældende senest 7 dage fra manglens indtræden. Ved for sen reklamation bortfalder kundens krav.

11.4 Fejlretning og eventuelle følgeskader udbedres uden beregning af Carglass, forudsat at Carglass kontaktes inden en evt. anden leverandør påbegynder udbedring af fejlen. Kunden kan ikke gøre fejl og mangler gældende overfor Carglass, hvis kunden selv eller tredjemand på kundens vegne foretager udbedring af fejlen.

12. Forbrugerklager

12.1 Hvis kunden er forbruger og er utilfreds med Carglass’ håndtering af en reklamation eller andet, skal kunden først rette henvendelse til Carglass. Kan der ikke findes en løsning, kan kunden klage til Ankenævn for Biler via en formular på www.bilklage.dk, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Kunden kan også kontakte Ankenævn for Biler per e-mail på sekretariat@bilklage.dk eller per brev til Ankenævn for Biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup.

12.2 Hvis betingelserne for at klage til Ankenævn for Biler ikke er opfyldt, kan kunden klage til Center for Klageløsning per e-mail til cfk@kfst.dk eller per brev til Konkurrence- of Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

12.3 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det er særligt relevant, hvis kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelsen af en klage skal kunden angive Carglass’ e-mail adresse carglass@carglass.dk.

13. Generelle bestemmelser

13.1 Hvis en bestemmelse i betingelserne skulle blive helt eller delvist ugyldig, påvirker dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed.

13.2 Hvis kunden er erhvervskunde, har Københavns Byret eksklusivt værneting for alle tvister i forbindelse med dette kontraktforhold. Carglass skal dog ikke være afskåret fra at anlægge sag mod kunden i ethvert andet værneting.

13.3 Disse betingelser er reguleret af dansk ret, dog finder FN’s konvention for internationale køb (CISG) ikke anvendelse.

 

 

Bilag 1 Standardfortrydelsesformular

Standardfortrydelsesformular (for forbrugerkøb)

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til Carglass A/S, Roskildevej 16, 2620 Albertslund, tlf. 70119911, e-mail carglass@carglass.dk

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer …………levering af følgende tjenesteydelser ………………….

- Bestilt den…../modtaget den ………

- Dit navn……………….

- Din adresse ……………….

- Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

……………………….

- Dato………………

 

Foretag en tidsbestilling nu

Det er hurtigt og nemt at foretage en tidsbestilling online nu.

Bestil online nu


Kontakt os

Ring til os på 70 13 99 11.

Du kan også kontakte os via e-mail


  • Facebook
  • YouTube