Additional information
Betingelserne

Betingelserne

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER, MONTAGEYDELSER OG REPARATIONER (”Betingelserne”) for CARGLASS A/S, Vallensbækvej 47, DK-2605 Brøndby, (”CARGLASS”) (12/2009)

 

1. Gyldighedsområde

1.1 Salg, leverancer og montageydelser (”Ydelser”) samt reparationsarbejder, som primært foretages med Glass Medic®-metoden, (”Reparationer”) fra CARGLASS sker udelukkende i henhold til Betingelserne, som kunden accepterer ved afgivelse af sin ordre eller ved modtagelse af Ydelserne og Reparationerne. Betingelserne gælder tillige for alle fremtidige aftaler med kunden. Afvigende eller supplerende forretningsbetingelser fra kunden finder ikke anvendelse, uanset at CARGLASS ikke udtrykkeligt har modsat sig disse.

1.2 Betingelserne gælder for både forbrugere og erhvervskunder, i det omfang nedenstående bestemmelser ikke indeholder udtrykkelige individuelle regler for hhv. forbrugere og erhvervskunder.

2. Indgåelse af kontrakt

2.1 Tilbud afgivet af CARGLASS er ikke bindende. En kontrakt er først bindende indgået, når der enten foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra CARGLASS, eller CARGLASS har udført ydelsen, og gælder udelukkende for indholdet i ordrebekræftelsen samt disse Betingelser.

3. Frister og tidspunkter for levering af ydelsen samt risikoovergang

3.1 Oplyste frister og tidspunkter for levering af Ydelser er kun bindende, når de er skriftligt bekræftet af CARGLASS, og kunden i rette tid har videregivet alle nødvendige informationer og dokumenter til CARGLASS og har udført alle eventuelt nødvendige assisterende handlinger. Aftalte ydelsestidspunkter starter fra datoen for ordrebekræftelsen.

3.2 Uforudselige og uundgåelige begivenheder, som ligger uden for CARGLASS’ indflydelsesområde, og som CARGLASS er uden skyld i som f.eks. force majeure, krig, naturkatastrofer og arbejdskonflikter fritager CARGLASS for pligten til rettidig levering i den tid begivenheden står på.

Aftalte ydelsestidspunkter forlænges med den tid, den uforudsete/uundgåelige begivenhed varer. Kunden underrettes på passende vis om begivenhedens indtræden. Hvis det ikke er muligt at forudsige tidspunktet for begivenhedens afslutning, eller hvis den varer i mere end en måned, er begge parter berettiget til at ophæve kontrakten.

3.3 Såfremt CARGLASS for at kunne udføre ydelsen er afhængig af leverede genstande, som CARGLASS ikke selv fremstiller og ikke har på lager på ordretidspunktet, har CARGLASS ret til at ophæve kontrakten, såfremt CARGLASS ikke modtager de nødvendige leverancer fra underleverandøren. Det gælder dog kun, såfremt CARGLASS ikke selv er skyld i den manglende levering fra underleverandøren. I så fald informerer CARGLASS omgående kunden om manglende leverance og refunderer eventuelle modydelser, som kunden allerede måtte have erlagt.

3.4 Forsinkes overgivelsen eller forsendelsen af årsager, kunden er ansvarlig for, overgår risikoen til kunden fra den dag, leveringsgenstanden eller det af CARGLASS afsluttede køretøj er meddelt klar til forsendelse eller afhentning.

4. Afhentning

4.1 Kunden er forpligtet til at afhente Ydelserne og Reparationerne, så snart CARGLASS har givet kunden meddelelse om, at arbejdet er afsluttet. Det samme gælder, hvis kunden ikke afhenter Reparationen inden for en af CARGLASS fastsat rimelig frist, selvom kunden er forpligtet til det.

4.2 Hvis kunden tager køretøjet tilbage uden forbehold, kan der ikke stilles garantikrav på grund af synlige mangler og skader på køretøjet – med undtagelse af de ruder som CARGLASS har skiftet ud eller repareret, og som er dækket af garantien iht. punkt 7, 8, 9 og 10.

5. Prisoverslag, priser, betalingsbetingelser og montering af plexiglasruder

5.1 Prisoverslag sker mod beregning i henhold til aftale med kunden.

Prisoverslag er aldrig bindende for CARGLASS, medmindre de af CARGLASS skriftligt entydigt er blevet betegnet som bindende.

5.2 Hvis aftaleparterne ikke har fastlagt en bestemt pris, fastlægges prisen ud fra den prisliste fra CARGLASS, der var gældende på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, inklusiv emballerings-, transport- og transportforsikringsudgifter samt lovpligtig moms.

5.3 Enhver faktura er straks forfalden til kontant betaling uden fradrag. Det gælder også for kundens selvrisiko, såfremt der eksisterer en delvis eller fuld kaskoforsikring. Veksler/check modtages kun efter særlig aftale og uden omkostninger for CARGLASS.

5.4 Ved isættelse af plexiglasruder vil det beløb, der betales til CARGLASS herfor, blive fratrukket fakturaen for senere isættelse af nye glasruder, såfremt det udføres inden 14 dage.

6. Ejendomsforbehold ved levering til erhvervskunder

Nedenstående bestemmelser gælder kun for erhvervskunder.

6.1. De leverede produkter forbliver CARGLASS' ejendom, indtil samtlige CARGLASS’ fordringer over for kunden er betalt.

Ved løbende faktura gælder ejendomsforbeholdet til sikring af de saldokrav, der tilkommer CARGLASS.

6.2. Et salg af produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, og især deres sammenblanding med tredjemands genstande, er kun tilladt for kunden i forbindelse med almindelig forretningsvirksomhed. Kunden er ikke berettiget til at pantsætte de produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, at overdrage dem som sikkerhed eller foretage andre dispositioner, der bringer CARGLASS' ejendomsret i fare. Kunden overdrager allerede nu tilgodehavender fra videresalg til CARGLASS; CARGLASS tager allerede nu imod denne overdragelse. Videresælger kunden de produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, efter sammenbygning med andre varer eller sammen med andre varer, gælder overdragelsen af fordringen kun for den del af beløbet, der svarer til den pris, der er aftalt mellem CARGLASS og kunden plus en sikkerhedsmargen på 10 % af denne pris. Kunden er genkaldeligt befuldmægtiget til at opkræve de tilgodehavender, der er overdraget til CARGLASS, på CARGLASS' vegne i eget navn. CARGLASS kan tilbagekalde denne befuldmægtigelse samt retten til videresalg, hvis kunden kommer i mora med væsentlige forpligtelser som f.eks. betaling over for CARGLASS. I tilfælde af tilbagekaldelse er CARGLASS berettiget til selv at opkræve tilgodehavendet.

6.3. Kunden giver til enhver tid CARGLASS alle ønskede informationer om de produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, eller om fordringer, der herefter er overdraget til CARGLASS. Kunden skal straks og med overgivelse af de nødvendige dokumenter informere CARGLASS om tredjemands udlæg i eller krav på produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet. Kunden skal samtidig gøre tredjemand opmærksom på CARGLASS’ ejendomsforbehold. Omkostningerne i forbindelse med en afværgelse af sådanne udlæg og krav bæres af kunden.

6.4. Overstiger sikkerhedernes realiserbare værdi de samlede fordringer fra CARGLASS, som skal sikres, med mere end 10 %, er kunden berettiget til at kræve frigivelse af den overskydende værdi.

6.5. Hvis kunden kommer i mora med væsentlige forpligtelser som f.eks. betalingen over for CARGLASS, og hvis CARGLASS ophæver kontrakten, kan CARGLASS, uden at deres øvrige rettigheder berøres heraf, kræve de produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, udleveret og realisere dem til anden side til dækning af forfaldne fordringer over for kunden. I så fald vil kunden straks give CARGLASS eller en af CARGLASS dertil befuldmægtiget adgang til de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, og udlevere disse.

7. Beskaffenhed, garanti

7.1. CARGLASS indestår for, at Ydelserne ved risikoovergang har den aftalte beskaffenhed. Beskaffenheden fastsættes udelukkende ud fra parternes skriftlige aftaler vedrørende Ydelsernes egenskaber, kendetegn og ydelseskarakteristika.

7.2. Oplysninger i kataloger, prislister samt andet informationsmateriale, som CARGLASS har videregivet til kunden, samt produktbeskrivende oplysninger skal på ingen måde opfattes som garanti for en særlig beskaffenhed ved ydelsen. Garantier for beskaffenheden skal udtrykkeligt aftales skriftligt.

7.3. Ved enhver reklamation har CARGLASS ret til at besigtige og kontrollere den påtalte Ydelse eller den påtalte leverede genstand. Kunden giver CARGLASS den nødvendige tid og mulighed for dette.

7.4. Afhjælpning af mangler sker efter CARGLASS’ eget valg enten gennem afhjælpning af manglen uden beregning eller gennem udskiftningsleverance af en mangelfri vare (samlet kaldet ”Mangelafhjælpning”) samt evt. montering heraf.

7.5. Kunden giver CARGLASS den nødvendige tid og mulighed for Mangelafhjælpning. Kun i meget presserende tilfælde for at afværge uforholdsmæssigt større skader eller hvis CARGLASS er bagud med afhjælpningen af manglen, er kunden berettiget til, efter omgående meddelelse til CARGLASS, selv at afhjælpe manglen eller få den afhjulpet af tredjemand og kræve, at CARGLASS betaler de dermed forbundne omkostninger.

7.6. Kundens rettigheder ved mangler bortfalder, hvis manglerne er forårsaget af kunden selv f.eks. gennem uegnet eller ukorrekt brug eller gennem naturligt slid eller gennem ydre påvirkninger (som f.eks. stenslag, ulykkestilfælde, hærværk, brand eller hagl), såfremt CARGLASS ikke er skyld i manglerne.

7.7. Hvis Mangelafhjælpningen mislykkes 2 gange, er urimelig over for kunden, eller hvis CARGLASS nægter at udføre mangelafhjælpningen iht. Købeloven § 78, stk. 2, kan kunden vælge at ophæve kontrakten, reducere købsprisen, kræve skadeserstatning iht. punkt 9 eller erstatning for dermed forbundne udgifter. Der er ikke tale om, at CARGLASS nægter at udføre mangelafhjælpningen, hvis CARGLASS ikke har fundet mangler eller det ikke har været muligt at konstatere mangler. Hvis kunden på anden måde kan påvise en mangel, skal Mangelafhjælpningen under alle omstændigheder udføres hos CARGLASS. Kundens rettigheder ved 2 gange mislykket mangelafhjælpning iht. punkt 7.7 pkt. 1 påvirkes ikke heraf.

7.8. Reklamationsfristen for forbrugere i forhold til mangler er 24 måneder fra levering af ydelsen til forbrugeren. Reklamationsfristen for erhvervskunder i forhold til mangler er 12 måneder fra levering af ydelsen til erhvervskunden.

8. Mangler ved reparationer

8.1. CARGLASS indestår for at udføre Reparationerne i overensstemmelse med det generelle tekniske udviklingsniveau på nuværende tidspunkt. CARGLASS gør udtrykkeligt opmærksom på, at der i tilfælde af reparation af køretøjets ruder med Glass Medic®-metoden er mulighed for, at reparationen forbliver synlig og/eller at det beskadigede glas spontant revner videre efter reparationen. I så fald kan kunden ikke gøre mangelskrav gældende. Hvis kunden efterfølgende giver CARGLASS til opgave at udskifte ruden, sker dette på kundens regning.

CARGLASS erstatter dog i så fald eventuelle tidligere betalte omkostninger til Glass Medic®-reparation til den, der har betalt Glass Medic®-reparationen.

8.2. Afhentning af Reparationer uden forbehold udelukker alle krav for mangler, der er synlige ved afhentningen.

8.3. Reklamationsfristen for forbrugere i forhold til mangler er 24 måneder fra kundens afhentning af reparationen, såfremt kunden er en forbruger, og 12 måneder fra kundens afhentning af reparationen, såfremt kunden er erhvervskunde.

9. Hæftelse og skadeserstatning

9.1 Med forbehold for bestemmelsen i punkt 9.2 og 9.3 begrænses CARGLASS’ lovpligtige hæftelse for skadeserstatning på følgende måde: (i) CARGLASS hæfter – med et ansvarsbeløb, hvis størrelse er begrænset til skader, som ved kontraktindgåelsen typisk kan forudses – for den simpelt uagtsomme misligholdelse af væsentlige pligter hidrørende fra skyldforholdet; (ii) CARGLASS hæfter ikke for den simple uagtsomme misligholdelse af uvæsentlige pligter hidrørende fra skyldforholdet (inklusive skader på køretøjet, der er opstået på parkeringspladsen på eller i umiddelbar nærhed af CARGLASS-stationen uden at der foreligger grov eller forsætlig uagtsomhed fra CARGLASS’ side, som eksempelvis indbrudstyveri eller hærværk). Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af tvingende lovpligtigt ansvar (primært iht. produktansvarsloven) samt ved overtagelse af en garanti eller culpøst forvoldte fysiske skader.

9.2 Ved indbrud kan der også opstå andre skader på køretøjet end kun på ruderne (f.eks. defekter på elruder, lakskader, skader på den indvendige dørbeklædning og lignende), som CARGLASS ikke hæfter for.

9.3 CARGLASS hæfter ikke for de genstande, der opbevares i køretøjet, i det omfang de ikke specifikt er overgivet til CARGLASS forvaring. Kunden kan ikke gøre erstatningskrav gældende vedrørende forvaringen – undtagen for skader forårsaget ved forsæt, grov uagtsomhed eller svigagtighed af CARGLASS samt ved skader på liv, legeme og helbred.

9.4. Hvis CARGLASS inden for rammerne af en leveringsforretning leverer mangelfulde ruder til en erhvervskunde, har erhvervskunden i tilfælde af gratis erstatningsleverance af en fejlfri vare fra CARGLASS krav på en erstatning på et fast beløb på DKK 375 som erstatning for udgifterne til montering og afmontering af den mangelfulde rude, med mindre erhvervskunden over for CARGLASS kan dokumentere, at erhvervskundens faktiske udgifter til montering og afmontering overstiger dette beløb.

10. Garantibetingelser

10.1 Ud over det lovpligtige mangelansvar (der er beskrevet i Betingelserne ovenfor) yder CARGLASS nedenstående garanti til kunderne. Kunden kan frit vælge, om han/hun vil gøre de krav eller rettigheder gældende, der tilkommer ham/hende ud fra denne garanti.

10.2 CARGLASS garanterer kunden for al den tid, kunden er ejer af køretøjet, følgende med forbehold af bestemmelserne i nedenstående punkt 10.3 til 10.8: (a) ”livstids tæthedsgaranti” – tæthed på monteringen af de ruder, CARGLASS har skiftet ud i køretøjet, (”tæthedsmangler”) samt (b) ”livstids holdbarhedsgaranti” – holdbarheden af reparationen af køretøjets ruder ud fra ”Glass Medic®-metoden (”holdbarhedsmangler”). Der foreligger en tæthedsmangel, når der kommer vand ind gennem eller ved kanten af den udskiftede rude og ind i den indvendige del af køretøjet. Der foreligger en holdbarhedsmangel, hvis Glass Medic®-reparationen er fejlbehæftet, og ruden som følge heraf fortsætter med at revne det reparerede sted.

10.3 Garantiperioden starter ved overgivelsen af køretøjet til kunden.

10.4 Inden for rammerne af denne garanti kan kunden udelukkende kræve følgende: (a) i tilfælde af holdbarhedsmangler, såfremt kunden giver CARGLASS til opgave at udskifte ruden, fratrækkes det beløb, der er betalt for Glass Medic®-reparationen; fakturabeløbet for rudeskift over for den, der har betalt for reparationen (kunden eller forsikringsselskabet) (modregning); (b) i tilfælde af tæthedsmangler kan kunden udelukkende kræve, at CARGLASS eller CARGLASS servicecenter udbedrer disse tæthedsmangler. I tilfælde af tæthedsmangler bærer CARGLASS omkostningerne til udbedring, dog kun med et beløb, der svarer til det beløb, kunden oprindelig er faktureret for i forbindelse med montering af rude i køretøjet (maks. grænse). Omkostninger til udbedring, der ligger ud over dette, bærer kunden selv.

Kunden kan inden for rammerne af denne garanti ikke forlange erstatning for afsavn for benyttelse,

tabt arbejdsfortjeneste, tidsforbrug, befordringsomkostninger eller prisoverslag.

10.5 Krav iht. denne garanti skal gøres skriftligt gældende over for CARGLASS eller et CARGLASS-servicecenter senest inden for en uge fra manglens indtræden. Den aktuelle faktura skal medsendes.

10.6 Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af ydre påvirkninger som f.eks. stenslag, ulykkestilfælde, hærværk, brand eller hagl og som CARGLASS er uden skyld i.

10.7 Denne garanti bortfalder, såfremt kunden, køretøjets ejer eller rådighedshaver selv reparerer glasarbejdet eller skifter ruderne ud eller får tredjemand til at gøre dette.

10.8 Denne garanti gælder kun overfor kunden selv. Garantien kan ikke overføres eller overdrages til andre. Hvis kunden, køretøjets ejer eller rådighedshaver sælger køretøjet til tredjemand, efter at CARGLASS har udskiftet eller repareret ruderne på køretøjet, ophører denne garanti automatisk den dag, køretøjet sælges til tredjemand.

11. Databeskyttelse og generelle bestemmelser

11.1 I forbindelse med håndtering af kundeforholdet behandler CARGLASS data vedrørende kunden som person (f.eks. navn, adresse og tlf.nr.) eller vedrørende ordren (f.eks. bestillingsdata og leveringsadresse) i henhold til persondataloven. Kunden har altid ret til at få oplyst hvilke data Carglass har registeret om kunden samt til at få adgang til disse data, anmode om berettigelse, supplering, sletning eller blokering af disse data, hvis data visser sig at være ukorrekte, mangelfulde eller irrelevante til det formål de er indsamlet.

Kunden erklærer sig indforstået med, at hans/hendes data behandles og videregives til analyse bureauer i forbindelse med markedsundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser; kunden har ret til at gøre indsigelse mod denne anvendelse på ordretidspunktet eller senere ved at sende en skriftlig erklæring sammen med ordren til CARGLASS A/S, Vallensbækvej 47, DK-2605 Brøndby, att. den ansvarlige for databeskyttelse.

11.2 Ændringer eller tillæg til kontrakten og/eller disse Betingelser samt tillægsaftaler skal foreligge skriftligt. Det gælder også for en ændring af dette krav om skriftlighed.

11.3 Såfremt en bestemmelse i kontrakten og/eller Betingelserne skulle blive helt eller delvis ugyldig, påvirker dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed.

11.4 Eksklusivt værneting for alle stridigheder ud fra dette kontraktforhold er København, såfremt kunden er erhvervskunde eller ikke har et almindeligt værneting i indlandet, eller en part efter kontraktindgåelse flytter adresse eller sædvanligt opholdsted til udlandet.

CARGLASS er dog berettiget til at sagsøge kunden ved ethvert andet værneting.

11.5 Dansk ret gælder med undtagelse af FN’s konvention for internationale køb (CISG).

EmediateAd